AVISO LEGAL

En cumplimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informámoslle dos datos identificativos:

Mancomunidade de Concellos de Ferrol
Praza de Armas, s/n. 15402 Ferrol – A Coruña
CIF: P-1500002-I

Correo electrónico a efectos de comunicacions: info@catedraemerxencias.org
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Mancomunidade de Concellos de Ferrol consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

• CONDICIONS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular Mancomunidade de Concellos de Ferrol. A navegación pola web de Mancomunidade de Concellos de Ferrol atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Mancomunidade de Concellos de Ferrol, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Mancomunidade de Concellos de Ferrol e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.
O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Mancomunidade de Concellos de Ferrol ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

• POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
Mancomunidade de Concellos de Ferrol non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.
Mancomunidade de Concellos de Ferrol declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Mancomunidade de Concellos de Ferrol non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

• USO DE COOKIES Y DATOS ESTADÍSTICOS
Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización. Para estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos da internet de Mancomunidade de Concellos de Ferrol Con esta información analízase a frecuencia de uso da web a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. Mancomunidade de Concellos de Ferrol non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Con todo, para o acceso á website de Mancomunidade de Concellos de Ferrol non será preceptiva a instalación de cookies. • PROTECCIÓN DE DATOS Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Mancomunidade de Concellos de Ferrol con domicilio Praza de Armas, s/n. 15402 Ferrol – A Coruña que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que Mancomunidade de Concellos de Ferrol poida efectuar nun futuro. Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal ou correo electrónico Así mesmo, Mancomunidade de Concellos de Ferrol cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Mancomunidade de Concellos de Ferrol, na seguinte dirección Praza de Armas, s/n. 15402 Ferrol – A Coruña , ou ben a través do seguinte correo electrónico info@catedraemerxencias.org identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

Mancomunidade de Concellos de Ferrol adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.